March 6, 2017

Управление на вземания

Управление на вземания от името на трети страни

 

Ди Ем Джи Консулт предлага на своите клиенти услуги свързани със събиране на просрочени вземания, чрез извънсъдебни и съдебни действия от името на кредитора. Основната насоченост на дружеството е към ютилити компании, банкови и небанкови финансови институции, търговски фирми, телекомуникационни компании.

Целта ни е чрез коректност, постоянство и с грижа към клиента да предлагаме услуги, които са мост между нуждите и решенията на проблемите на клиентите и партньорите ни за постигане от тях на стабилно развитие.

В процеса на работа  Ди Ем Джи Консулт е успяла да се докаже като надежден и дългосрочен партньор. Това, което ни отличава от останалите компании в бранша е:

 • Дългогодишен опит в събиране на вземанията от т.нар. обществен сектор, който се характеризира със своята специфика произтичаща от произхода на дълга и типа на длъжника;
 • Постоянна връзка с възложителя. Представяне на седмични и месечни отчети;
 • Месечен и текущ анализ несъбраните вземания и предприемане на своевременни действия за събирането му;
 • Изграждане на индивидуален подход спрямо всеки клиент в зависимост от отношението и поведението му – мек, информиращ и напомнящ тон; медиаторство и «помощ за длъжника» при недоволни клиенти; настоятелност, официалност и строг професионализъм при отказващи да платят клиенти;
 • С гордост можем да твърдим, че сме една от малкото компании, разполагащи със собствени екипи за посещение на адрес, както и със специализиран софтуер разполагащ с досие на всеки един длъжник и информация за броя контактвания от страна на телефониста и екипите. Дружеството разполага със специализиран софтуер, който позволява да се окаже ефективен и постоянен контрол на дейността на служителите дори и от страна на Възложителя.

 

Извън съдебни действия

Ди Ем Джи Консулт ООД управлява портфейли от просрочени вземания. Отдел Телефонен център е оборудван със самостоятелна телефонна централа, която позволява едновременно провеждане на над 250 входящи и изходящи обаждания.

 • Изпращане на напомнителни и уведомителни писма
 • Посещение на адрес и лични преговори с длъжника

Събирането на просрочени вземания чрез личен контакт с длъжника се осъществява от служители в отдел Посещение на адрес, чрез които дружеството осигурява цялостно покритие на територията на страната. Възможността за издирването на длъжниците от отдел Посещение на адрес допълнително спомага за повишаването на нивата на събираемост.

 • Лични срещи и преговори с длъжник

 

Съдебно събиране на вземания

В случаите, в които е невъзможно извънсъдебното уреждане на задължението, дружеството предлага консултации на клиента и съдействие за комплектоване на необходимите документи за предприемане на съдебни действия, като снабдяването с изпълнителен лист, водене на искови и изпълнителни производства и други.

Ползи за клиента при събиране на просрочените вземания по възлагане чрез извънсъдебни и съдебни действия:

 • Освобождаване на човешкият ресурс на клиента-кредитор и създаване на по-добри условия да се фокусира върху основният си бизнес;
 • Повишаване на финансовата дисциплина на клиентите-длъжници;
 • Повишаване на събираемостта на вземанията чрез своевременни действия на професионалисти;
 • Повишаване на възможностите на кредитора да обслужва собствените си задължения;
 • Минимизиране на разходите за събиране на вземанията;

Повишаване на финансовите резултати на клиента-кредитор